Giới hạn mua 1 ngày

Sau đây là chi tiết các cấp độ, giới hạn mua và yêu cầu xác thực của VNEXPAY.COM. Quý khách vui lòng theo dõi, đăng ký tài khoản và thực hiện các bước để có thể mua được số lượng nhiều hơn. Xin cảm ơn Quý khách. Đơn vị: $ (USD).

Cấp độ Giới hạn mua 1 ngày Yêu cầu cấp độ
USER 100 Chưa đăng ký tài khoản
MEMBER 200 Đã đăng ký và xác thực email
VIP 1 2,000 Đã đăng ký và xác thực số điện thoại
VIP 2 10,000 Đã đăng ký và xác minh tài liệu